Skip to main content

Full text of "Flora Indica Vol-I"

See other formats


Melodorum.]            FLOBA. INDICA.                  117
tis supra sparse puberulis secus costam et venas villosis subtus pube
minuta fiilva tomentosis, panicula terminal! pauciflora, 'pedicellis polli-
caribus, floribus magnis, carpellis ovoideis pedicello seqnilongo suffultis,
seminibus numerosis oblongis lasvibus.—Uvaria rubiginosa, Alpft. DC.
Mem. 26; Wall. Cat. 6465 I U. nervosa, Wall. Cat. 6479!
HAS. In sylvis Silhet! Chittagong! et Tenas&rim, Wall.!—(p. v.)
Frutex scandens, ramulis nigricantibus vel griseis rugulosis pubescentibus; paries
novclloj dense fulvo-tomentosai. Folia utrinqne obtusa, basi interdunv subcordata,
apice acuta, rarius in acumen breve subulatum augustata, tenuiier coriacea, 3-6 poll,
louga, 2-3 lata, majora pedalia, 5 poll, lata, pctiolo T-p°U., supra'opaca; neryi sub-
curvati, subtus prominul'. Flares axillares, solitarii vel plcrumque in paniculam
terminalem 5-6-floram congesti, dense Mvo-tomeutosi. Pedicetti pollicares et ultra,
infra medium bracteolas 1-2 jparvas ovatas gereutes. Sepala lata, vix lineam longa.
Petala exteriora, ultrapollicaria, extus tomentosa, intus cincreo-incana, ovali-oblonga;
iiiteriora paullo breviora, angustiora3 c basi ovali concava, in rostrum longe 'trique-
trum producta, dorso ciuerea, intus subglabra. Torus inter stamina glaber, inter
ovaria dense strigosus. Processes conuectivi oblongus. Ovaria dense strigosa,
stigmate puberulo. Carpella 5-10 vel plura, rulvo-totnentosa, pollicaria. Semina
Inserialia, nitida, septis tenuibus separata; testa atro-fasca.
2. M. latlfolium (Doinal, sub Unona); foliis ovalibus vel oblongis
supra pubescentibus sccus costam tomentosis subtus cum petiolo dense
fuivo-tomentosis, racemis lateralibus et terminalibus laxis folio dimi-
dio brcvioribus, carpellis nnmerosis subglobosis, seminibus compressis
transverse rugulosis,—Unc. a latifolia, Dunal, Anon. 115 ; DO. Syst.
i. 4973 Prod. i. 91.  TJvariu iatifolia, BL M. JTav. Ayiw. 37. t. 15, 25 A.
U. longifolia, SI. Bijd, \Z.—Jfall. Cat. 9411!
ITAB. Jn Peninsula Malayana ad Malacca, G-rlffitli!—(p. 8.)
DISTUIB. Java, ins, Molucc;, ins. Philippin. (Cumiug, 1548.)
Frutex scandeiis vel sarmentosus^ "Ramuli Iscves, fulvo-tomcntosi. Folia remo-
tiuscula, 4-10 poll, longa, 2-4 lata,'pet. jHhpoll., utrinque rotundata vel basi sub-
cordata et apice emargiuata, subconacca, opaca. Racemi ramulos SDepe terminantes,
subpaniculati, 4-5 vnl rarius j)luriflorj. PediceUi solitarii vcl fascu-ulati, bracteis
parvis ovatis vcl oblongis sufi'dti, infiti medium bractcolati. Aiftbaslri ^-poll., dense
toincntosi. tie/tola ovata,, acntiusonlA, vix 2 lin. longa. Pelala e.vLenora, oyato-
obloiiga, extus tomenlosa; iutertora $ breviora, glabra, oblongo-acuminata, infra
medium concava, stij)cvne tiiqiictrn. Sfnwinie et oraria prioris. Carpella 8-15,
supra tonim hu'rus^jiluiu sub^lobosnin unibcllntn, tota tomcnto ochraceo tecta, ob-
1 usa vcl niucrouata, iicvicarpio subbaocato post muluritatcm atro-purpuroo. Semina
1-8.
We have not seen fruiting specimens of this fine species, and have in consequence
followed Blurnolti that part of our cli-.-cripiion. The species, 1 hough cuiiined in con-
iiiiciital India to 1lic cxtivuie southern paj-t of the Malayan Peninsula, seems abun-
dant io the eastward. Cuniinpi's Pliiltppiue sjicoimcns are slightly different, in
hiving; more numerous flowers, fonning a sort of pauiclc beyond the loaves.
3. M. lanuginosum (H.f. ct T.); foliis Juuceobtis vcl ohlongo-
ianccolatis basi rotuudalis, sjuphi ])nxitcr costnm fulvo-ptibesc^iitem gla-
bris nilidis subtus cuui prt-iolo deuso iulvo-lauuginosis, llorinus paucis
tcrnunalibus w»l opposititblii? inagnis dense Jimuginosis.—Uvona la-
nuginosa, Wall Cat, 0454!